PAPAGO! GoPad 7


PAPAGO! GoPad 7 Wi-Fi 聲控導航平板- GOLiFE - 研鼎智能,市面少見的7 吋螢幕看得超清晰! 透過7 吋螢幕,進入PAPAGO! 導航模式,每個圖示大又清楚,操作點選超方便,不用瞇著眼睛看螢幕,適合給家中年紀較大的 ...
* 以上資訊為相關內容的即時預覽圖片與內容 *