Mac 風扇轉速工具


[Mac] Macs Fan Control : 硬盘CPU实时温度监控及风扇转速 ..., Macs Fan Control是一款macOS平台的硬盘CPU实时温度监控及风扇转速控制工具,能够帮助我们在Mac电脑上实时监控硬盘CPU的温度,并且 ...
* 以上資訊為相關內容的即時預覽圖片與內容 *